Pre vodcov

Adventure 45

Adventure 45

Táto publikácia vznikla pre potreby 45. a 54. zborov Posledného spojenectva Veľké Zálužie a Banská Štiavnica. Je pokusom o praktické aplikovanie výchovného programu SLSK spôsobom, ktorý je v zmysle smerníc WOSM “spiritually-oriented”.

Duchovný rozmer skautingu_pdf

Duchovný rozmer skautingu

Definovanie duchovna a duchovného rozvja v skautingu na základe dokumentov WOSM.
Dokument bol schválený DR SLSK. Následne doň boli zapracované niektoré pripomienky zo strany ostatných rád SLSK.

Manuál duchovného rozvoja v skautingu_pdf

Manuál duchovného rozvoja v skautingu

Publikácia má za cieľ stručne načrtnúť ciele a základné nástroje duchovného rozvoja, ktorými skauting disponuje a spôsob ich používania.

Užitočné odkazy pre vodcov